Congratulations! ผู้อบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ เข้ารับประกาศนียบัตร


Congratulations! ผู้อบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ เข้ารับประกาศนียบัตร

ลงเมื่อ 2019-03-07 09:38:05 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 440 ท่าน)


Congratulations! ผู้เข้าอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จบการศึกษาและเข้ารับประกาศนียบัตร
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้
และจะศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ เกาะไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2562


รางวัลดีเด่น ด้านสถิติการมาเรียน
1. นักศึกษาของสถาบันที่มาเรียนตรงเวลา ไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลา มีสถิติการเรียนสูงสุด
2. มีความตั้งใจและสนใจในการเรียนให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนทุกคาบเรียน
3. มีหนังสือ แบบฝึก อุปกรณ์การเรียน ครบถ้วนทุกคาบเรียน
4. ส่งงานทุกชื้นที่รับการมอบหมายจากครูผู้สอน


รางวัลดีเด่น ด้านการพัฒนาการทางด้านภาษา

รางวัลดีเด่น ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสถาบันและกิจกรรมนักศึกษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม