หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5 (เรียนทุกวันเสาร์)


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 5 (เรียนทุกวันเสาร์)

ลงเมื่อ 2018-04-30 00:54:54 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 2055 ท่าน)


หลักการและเหตุผล

จากการที่เศษฐกิจของประเทศจีนได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนและทำธุรกิจกับประเทศจีนจึงจำเป็นต้องรู้จักประเทศจีนในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจไทยดังกล่าว ทางสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งจึงดำริจัดหลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เรียนรู้ระบบการเมืองการปกครองของจีน
  • เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยสังเขปของประเทศจีน
  • เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ชาติของจีน
  • เรียนรู้วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน
  • เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • เรียนรู้วิวัฒนาการของอักษรจีนและระบบออกเสียงพินอิน
  • เรียนรู้การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคมธุรกิจ 100 ประโยค

 

เนื้อหาประกอบด้วย

หน่วย

เนื้อหา

1

ภาษาจีน อักษรจีน และระบบออกเสี่ยงพินอิน

2

สนทนาภาษาจีน-การทักทาย

3

สนทนาภาษาจีน-การถามไถ่

4

สนทนาภาษาจีน-การซื้อของ

5

สนทนาภาษาจีน-การนัดพบ ต้อนรับ และรับรอง

6

สนทนาภาษาจีน-คุยเรื่องอาการการกิน

7

สนทนาภาษาจีน-กล่าวคำเชิญ ขอโทษ ชมเชย

8

สนทนาภาษาจีน-กล่าวคำขอบคุณ อวยพร อำลา

9

สนทนาภาษาจีน-ดินฟ้าอากาศ

10

สนทนาภาษาจีน-การเรียกรถ และการเดินทาง

11

สนทนาภาษาจีน-เทศการสำคัญของไทย และจีน

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

            หลักสูตรแบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ 20 หน่วย หน่วยละ 3 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง  เป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ 5 หน่วย  เรียนสนทนากับอาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 15 หน่วย  เรียนสนทนาเร่งรัดที่ปักกิ่ง 1 สัปดาห์

 

            เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. รวม 20 ครั้ง ที่ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สถานที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ10120

 

ค่าเล่าเรียน  

เทอมหนึ่งเรียน 60 ชั่วโมง หรือ 20 สัปดาห์  ค่าเล่าเรียน 30,000 บาท  จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)” ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  เลขที่บัญชี 186-101218-3 แฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนด้วย

 

ตารางเรียน และเนื้อหาหลักสูตร รุ่นที่ 5

หน่วย

วันเสาร์ที่

เนื้อหา

รูปแบบ

1

26 พฤษภาคม 2561

ระบบออกเสี่ยงพินอิน

สอนในชั้นเรียน

2

2 มิถุนายน 2561

การทักทาย การนับตัวเลข

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

3

9 มิถุนายน 2561

การถามไถ่

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

4

16 มิถุนายน 2561

การซื้อของ 1

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

5

23 มิถุนายน 2561

การซื้อของ 2

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

6

30 มิถุนายน 2561

การนัดพบ ต้อนรับ และรับรอง 1

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

7

7 กรกฎาคม 2561

การนัดพบ ต้อนรับ และรับรอง 2

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

8

14 กรกฎาคม 2561

กล่าวคำเชิญ ขอโทษ ชมเชย 1

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

9

21 กรกฎาคม 2561

กล่าวคำเชิญ ขอโทษ ชมเชย 2

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

10

4 สิงหาคม 2561

รู้จักภาษาจีนและอักษรจีน

บรรยาย

11

18 สิงหาคม 2561

แนวคิด ปรัชญา และวัฒนธรรมจีน

บรรยาย

12

25 สิงหาคม 2561

ประวัติศาสตร์ประเทศจีนโดยสังเขป

บรรยาย

13

1 กันยายน 2561

การลงทุนและทำธุรกิจในประเทศจีน

บรรยาย

14

8 กันยายน 2561

เศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ชาติของจีน

บรรยาย

15

15 กันยายน 2561

 

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

16

22 กันยายน 2561

 

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

17

29 กันยายน 2561

 

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

18

6 ตุลาคม 2561

 

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

19

20 ตุลาคม 2561

 

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

20

27 ตุลาคม 2561

 

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

 

หมายเหตุวันหยุด

- 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

- 11 สิงหาคม 2561 วันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาก ใน ร.9

- 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร 9

 

ค่าเล่าเรียน

20 สัปดาห์ ที่ประเทศไทย                       

ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท ต่อคน

 

ติดต่อสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพฯ

ที่ตั้งสำนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101  ซอยสาทร 13  ถนนสาทรใต้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2211-6699 หรือ 0-2212-5314

หรือ แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 0-2675-6174

ดูรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ www.blcubangkok.com