ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ


ฉลองครบรอบ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ

ลงเมื่อ 2018-06-04 17:11:56 น. | (กิจกรรม) ( อ่าน : 1338 ท่าน)


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่ง สานักงานกรุงเทพฯ จัดงานฉลองครบรอบ 15 ปี ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan  เนื่องในโอกาส ครบรอบ 15 ปี ของการลงนามทาสัญญาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กับ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 โดยมี ฯพณฯ ดอน ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งขณะนั้นดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ปัจจุบัน ท่านดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 

 
ทั้งนี้โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. หลิวลี่ อธิการบดีของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรม ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ พร้อมคณะกรรมการบริหารฯ สานักงานกรุงเทพ ได้แก่ ดร.จรรย์สมร วัธนเวคิน ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ ภราดาวิหาร ศรีหาพล คุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี ฯพณฯ H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐรัสเซียประจาประเทศไทย ฯพณฯ H.E. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย ฯพณฯ วิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.ซ่ง ยั่ว หวิน เลขาเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจาประเทศไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนนธรรม คุณสุทธิชัย หยุ่น คุณนุชนารถ วสุรัตน์ คุณไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล คุณณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์ คุณประวิทย์ ยอดวานิช คุณไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา คุณวิชัย รุ่งเพ็ชรวิภาวดี และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ตัวแทนทุกหลักสูตร และทุกรุ่น ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงาน
 
พร้อมกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. หลิวลี่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ได้ทาพิธีเปิดป้ายสานักงานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย และมอบภาพวาดพู่กันจีนให้กับ นายสนั่น อังอุบลกุล และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
 
นับแต่วันนั้น ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี ที่ทางสถาบันฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคม สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ระดับปริญญาโท สอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน และเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน สาหรับนักธุรกิจชั้นสูงให้กับนักธุรกิจ เจ้าของสถานประกอบการ นักการเมืองอดีตรองนายกรัฐมนตรี ระดับรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตารวจ พลเรือน นักเศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร ขณะนี้ ทางสถาบัน ฯ กาลังเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสาหรับนักธุรกิจชั้นสูง รุ่น 5 ซึ่งจะเริ่มเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ และสถาบันฯ ยังเป็นศูนย์สอบ HSK วัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
 
ผู้ร่วมงาน ฉลองครบรอบ 15 ปี
ภราดาวิหาร ศรีหาพล, ฯพณฯ วิบูลย์ คูสกุล, ดร. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, ดร.ซ่ง ยั่ว หวิน, ศ. ดร. หลิวลี่, ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม, คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน, ฯพณฯ H. E. Shiro Sadoshima, คุณหญิงณัฐิกา (วัธนเวคิน) อังอุบลกุล, ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ แถวยืน : คุณประวิทย์ ยอดวานิช, คุณวรรณา  ลอลือเลิศ, คุณพวงรัตน์ อัศวพิศิษฐ์, คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, คุณอริยา ติรณะประกิจ, คุณไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล, ม.ล. ปรียพรรณ ศรีธวัช, คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน, คุณวรรณสมร วรรณเมธี, คุณวิชัย รุ่งเพ็ชรวิภาวดี, คุณไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา, คุณอำพัน เจริญสุขลาภ, คุณธงชัย ตรีภูวนันทกุล, ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ, ฯพณฯ H.E. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย, ฯพณฯ H. E. Shiro Sadoshima เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, ดร.ซ่ง ยั่ว หวิน เลขาเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย, ศาสตราจารย์ ดร.หลิวลี่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง, คุณวรรณสมร วรรณเมธี, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, คุณสนั่น อังอุบลกุลคุณพนิดา เทพกาญจนา, คุณสุทธิชัย หยุ่น, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, คุณฐิตินันท์ วัธนเวคินคุณนิรมล รุจิราโสภณ
 
 
และ แขกผู้มีเกียรติและคณะนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย
คุณบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล, รศ. ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์, คุณสมชาย ตรีดารา, คุณพัชรพิมล ยังประภากร, คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัยคุณส่องแสง ปทะวานิช, คุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ, คุณภัทราภรณ์ จิรวณิชชากร, คุณชาญชัย ลีลาวัฒนสุข, ศ.ดร.หลิวลี่ มอบภาพเขียนพู่กันจีนเป็นที่ระลึก แก่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ