BLCA BANGKOK

เรียนที่ BLCA BANGKOK


ความเป็นมาของ สถาบันวิทยาการภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)
โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล (ประธานกรรมการมหาวิทยาลัยภาษา และวัฒนธรรมปักกิ่ง สานักงานกรุงเทพฯ) เป็นผู้บรรยายและแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจชั้นสูง (BLCA)