หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6

ลงเมื่อ 2018-10-12 12:33:58 น. | (หลักสูตร) ( อ่าน : 2033 ท่าน)


หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เริ่มเปิดเรียน 19 มกราคม 2562
ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.blcabangkok.com หรือ https://www.facebook.com/blcabangkok
2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ หมายเลข 02-675-6174 หรือ E-mail : BLCA.BKK@gmail.com และสามารถยื่นได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงาน กรุงเทพฯ ที่ตั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ กทม.
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-446-9894

* Download ใบสมัคร หลักสูตรภาษาจีนนักธุรกิจ ชั้นสูง รุ่นที่ 6 

 

หลักการและเหตุผล

จากการที่เศรษฐกิจของประเทศจีนได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุนและทำธุรกิจกับประเทศจีนจึงจำเป็นต้องรู้จักประเทศจีนในด้านต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจไทยดังกล่าว ทางสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งจึงดำริจัดหลักสูตรเรียนรู้ประเทศจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักธุรกิจชั้นสูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

-                   เรียนรู้ระบบการเมืองการปกครองของจีน

-                   เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยสังเขปของประเทศจีน

-                   เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ชาติของจีน

-                   เรียนรู้วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน

-                   เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

-                   เรียนรู้วิวัฒนาการของอักษรจีนและระบบออกเสียงพินอิน

-                   เรียนรู้การสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในสังคมธุรกิจ 100 ประโยค

 

 

เนื้อหาประกอบด้วย

หน่วย

เนื้อหา

1

ภาษาจีน อักษรจีน และระบบออกเสี่ยงพินอิน

2

สนทนาภาษาจีน-การทักทาย

3

สนทนาภาษาจีน-การถามไถ่

4

สนทนาภาษาจีน-การซื้อของ

5

สนทนาภาษาจีน-การนัดพบ ต้อนรับ และรับรอง

6

สนทนาภาษาจีน-คุยเรื่องอาการการกิน

7

สนทนาภาษาจีน-กล่าวคำเชิญ ขอโทษ ชมเชย

8

สนทนาภาษาจีน-กล่าวคำขอบคุณ อวยพร อำลา

9

สนทนาภาษาจีน-ดินฟ้าอากาศ

10

สนทนาภาษาจีน-การเรียกรถ และการเดินทาง

11

สนทนาภาษาจีน-เทศกาลสำคัญของไทย และจีน

 

โครงสร้างหลักสูตร

            หลักสูตรแบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ 20 หน่วย หน่วยละ 3 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง 

เป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ 5 หน่วย  เรียนสนทนากับอาจารย์มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง 15 หน่วย  เรียนสนทนาเร่งรัดที่ปักกิ่ง 1 สัปดาห์

            เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. รวม 20 ครั้ง ที่ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สถานที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 101 ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ10120

 

ค่าเล่าเรียน 

เทอมหนึ่งเรียน 60 ชั่วโมง หรือ 20 สัปดาห์  ค่าเล่าเรียน 30,000 บาท  จ่ายค่าเล่าเรียน โดยโอนเงินเข้า บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี "โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (BLCU)" ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  เลขที่บัญชี 186-101218-3 แฟกซ์สำเนาใบโอนเงินมาที่สำนักงานโรงเรียนด้วย

 

ตารางเรียน และเนื้อหาหลักสูตร รุ่นที่ 6

หน่วย

วันเสาร์ที่

เนื้อหา

รูปแบบ

 

19 มกราคม 2562

ปฐมนิเทศน์

 

1

26 มกราคม 2562

ระบบออกเสียงพินอิน

สอนในชั้นเรียน

2

2 กุมภาพันธ์ 2562

การทักทาย

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

3

9 กุมภาพันธ์ 2562

การทักทาย

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

4

16 กุมภาพันธ์ 2562

บรรยายครั้งที่ 1

บรรยาย

5

23 กุมภาพันธ์ 2562

การพบปะกันครั้งแรก

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

6

2 มีนาคม 2562

การพบปะกันครั้งแรก

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

7

9 มีนาคม 2562

การนับเลข

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

8

16 มีนาคม 2562

การนับเลข

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

9

23 มีนาคม 2562

บรรยายครั้งที่ 2

บรรยาย

10

30 มีนาคม 2562

การบอกเวลา

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

11

20 เมษายน 2562

การบอกเวลา

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

12

27 เมษายน 2562

บรรยายครั้งที่ 3

บรรยาย

13

4 พฤษภาคม 2562

การซื้อของ

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

14

11 พฤษภาคม 2562

การซื้อของ

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

15

25 พฤษภาคม 2562

สั่งอาหาร

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

16

1 มิถุนายน 2562

บรรยายครั้งที่ 4

บรรยาย

17

8 มิถุนายน 2562

งานเลี้ยง

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

18

15 มิถุนายน 2562

งานเลี้ยง

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

19

22 มิถุนายน 2562

บรรยายครั้งที่ 5

บรรยาย

20

29 มิถุนายน 2562

การเดินทาง

สอนในชั้นเรียน-สนทนา

 

ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนตามความจำเป็น

หมายเหตุวันหยุด    - 6 เมษายน 2562 วันจักรี

- 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์

- 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา

สถาบันนำนักศึกษารับประกาศนียบัตร ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  พร้อมทัศนศึกษาหน่วยงานและองค์กรชั้นนำ

 

คุณสมบัตินักศึกษา

1.         มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

2.         มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน/องค์กร

3.         ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามระเบียบของสถาบันฯ

 

การสมัคร

1.         ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่  http://www.blcubangkok.com

2.         ส่งใบสมัครที่ email : blca.bkk@gmail.com หรือ Id line : 0814469894

3.         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 081-4469894