location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
เกี่ยวกับสถาบัน
สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ (BLCA) โดย มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม
Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง เช่น การใช้ภาษาจีนตามมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK/HSKK) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนสำหรับผู้บริหาร ภาษาจีนเพื่อวิชาชีพเฉพาะ (ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละอาชีพ) การเตรียมตัวในการสอบวัดมาตรฐานความรู้ (HSK/HSKK) เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาและการงาน

มูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2564 โดยมี คุณสนั่น อังอุบลกุล เป็นประธานมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์หลัก คือการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรม ในนามสถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพ (BANGKOK LANGUAGE AND CULTURE ACADEMY : BLCA) มี อาจารย์ชาญชัย ลีลาวัฒนสุข เป็นผู้อำนวยการใหญ่


ที่ผ่านมาก่อนการจัดตั้งมูลนิธิฯ นั้น ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมหลากหลายมาโดยตลอด โดยเฉพาะกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานเป็นเวลา กว่า 22 ปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงบทบาทของประเทศจีนที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลและบทบาทสำคัญขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกทั้ง ทางเศรษฐกิจ การค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งได้ทำการจัดการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป มามากกว่าหมื่นคน ทั้งยังทำหน้าที่การจัดสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาจีน (HSK/HSKK/YCT) มาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2548 ในนาม BLCU BANGKOK จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นศูนย์สอบที่ดีที่สุดติด 1 ใน 10 อันดับที่ดีที่สุดของโลก เป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยประเทศชาติการในการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับเยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป


ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทางมูลนิธิฯ จึงให้ความสำคัญกับภารกิจในการส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนอย่างมีคุณภาพ ทางมูลนิธิฯ โดย สถาบันภาษาและวัฒนธรรมกรุงเทพ (Bangkok language and Culture Academy : BLCA) ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง เช่น การใช้ภาษาจีนตามมาตรฐานความรู้ภาษาจีน (HSK/HSKK) ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนสำหรับผู้บริหาร ภาษาจีนเพื่อวิชาชีพเฉพาะ (ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละอาชีพ) การเตรียมตัวในการสอบวัดมาตรฐานความรู้(HSK/HSKK) เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาและการงาน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์สอบวัดความรู้มาตรฐานจีน (HSK/HSKK/YCT) โดยสนามสอบตั้งอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.