location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
ทุนการศึกษา ค่ายฤดูใบไม้ผลิสำหรับเยาวชนต่างชาติ ทุนการศึกษา ค่ายฤดูใบไม้ผลิสำหรับเยาวชนต่างชาติ "สะพานสู่ภาษาจีน"

ข้อกำหนดของนักเรียน : นักเรียนต่างชาติที่มี HSK ระดับ 3 ขึ้นไปและมีหนังสือเดินทาง ระยะเวลาโครงการ : 14 เมษายน ถึง 27 เมษายน (รวม 2 สัปดาห์ 14วัน)
หลักสูตร 2024-03-07 00:29:42 3292

1. ข้อมูลเบื้องต้น
ขนาดโครงการ : 15 คน (นักเรียน+คุณครูหัวหน้าทีม)
ระยะเวลาโดยประมาณ : 14 เมษายน ถึง 27 เมษายน (รวม 2 สัปดาห์ 14 วัน)
ประเภทกลุ่ม :

ค่ายฤดูใบไม้ผลิ "สะพานจีน" สำหรับนักเรียนต่างชาติ
   - ข้อกำหนดของนักเรียน : นักเรียนต่างชาติที่มี HSK ระดับ 3 ขึ้นไปและมีหนังสือเดินทาง
   - ผู้สนับสนุนโครงการ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ
   - ผู้จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสถาบันภาษาจีนประยุกต์&ศูนย์การสื่อสารวัฒนธรรมจีนระหว่างประเทศ2. แนะนำโครงการ
โครงการนี้จะใช้ "บทเรียนภาษา+การฝึกภาษา+การบรรยายด้านวัฒนธรรม + ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม + ทัศนศึกษา" โดยออกแบบระบบหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมรอบด้านอย่างรอบคอบเพื่อเยาวชนต่างชาติ ซึ่งเหมาะสมกับวัยและรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความสนใจในการเรียนรู้ของพวกเขา โครงการนี้จะเสริมสร้างความตระหนักรู้และเน้นประเด็นสำคัญ 

โครงการนี้แบ่งออกเป็น  6  หัวข้อหลัก  ได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน 1 หลักสูตรภาษา + 1 หลักสูตรวัฒนธรรม3. ทุนการศึกษา
    - สำหรับโครงการนี้ต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเอง
    - ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก การเดินทางและการเยี่ยมชมปักกิ่ง4. อายุ
อายุ 14 ปี - 18 ปีหมายเหตุ : ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแจ้งทันที
โปรดทราบ : โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เราพยายามทุกทางเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดแผนการเดินทางนี้ถูกต้อง  จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้สนใจทุน ติดต่อ อ.นิสา 081-446-9894

เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.