location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
หลักสูตรของเรา
BLCA COURSES : Language Chinese
" เป็นทางเลือกให้นักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการทำการค้ากับประเทศจีน ที่มีเวลาจำกัด สามารถเรียนภาษาจีนที่ใช้ทางธุรกิจได้ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง โดยจะเน้นการสอนสนทนาเป็นสำคัญ "
2024-04-23 12:36:47 38081
กำลังเปิดรับสมัคร!!
เปิดเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
ระดับต้น level 1 / ระดับต้น level 3 / ระดับกลาง level 5
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. ( 10 สัปดาห์ /30 ชั่วโมง)
" เพื่อตอบสนองบุคคลทั่วไปที่มีเวลาเรียนน้อย แต่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดให้สามารถฟังและพูดภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งระดับพื้นฐาน จนถึงอ่านและเขียนได้ในระดับกลางและสูง "
2024-01-10 21:08:06 99599
กำลังเปิดรับสมัคร!!
เปิด วันที่ 25 สิงหาคม 2567
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09:00 - 12:00 น. (18 สัปดาห์)
" ปัจจุบันกระทรวงศึกษาจีน ได้กาหนดความรู้ขั้นต่าที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในจีนที่ระดับ HSK4 ซึ่ง นักเรียนมัธยมปลายของไทยส่วนใหญ่ยังมีพื้นความรู้ไม่ถึง ทางสถาบันจึงริเริ่มเปิดหลักสูตรอบรมภาษาจีน ตั้งแต่พื้นฐานจนถึง ระดับ HSK4 หรือสูงกว่า เพื่อให้นักเรียนที่จะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในจีนสามารถไปเข้าเรียนได้ "
2024-04-23 23:04:58 6703
กำลังรับสมัคร!!
ระดับต้น 1 (ทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์)
เปิดวันที่ 9 พ.ค. 2567

ระดับกลาง 1 (ทุกวันจันทร์และพุธ)
เปิดวันที่ 8 พ.ค. 2567

" เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีความรู้ภาษาจีนระดับสูงจากทุกสาขาอาชีพในประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ทางสถาบันจึงเปิด “ภาษาจีนชั้นสูง” หรือเรียกว่า “วรรณกรรมและปรัชญาจีน” "
2024-01-23 08:26:34 7217
กำลังเปิดรับสมัคร!!
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. ระยะเวลา 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมง
ศูนย์สอบ HSK+HSKK ในเขตกรุงเทพฯ
HSK+HSKK (1-6) : Chinese Test Center
" HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ BLCA Bangkok เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ "
2024-06-05 12:00:02 612141
กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบระดับ HSK 1-6
*สนามสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
" YCT หรือ Youth Chinese Test คือ การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ "
2024-01-05 11:47:39 13177
กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)
เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.