location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test) ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ ภาษาจีน HSK 1-6 (Paper based test)

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบระดับ HSK 1-6
*สนามสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร 2024-06-05 12:00:02 612140

ปฎิทินตารางสอบ
ตารางสอบ HSK (ข้อเขียน)
กรอกใบสมัคร HSK
กรอกใบสมัคร HSK+HSKK (1-6)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน BLCA BANGKOK กำกับโดยมูลนิธิส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

ตามประกาศฉบับล่าสุดของ Chinese Testing International ตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี 2023 เป็นต้นไป การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK จะดำเนินการสอบแบบควบรวมกัน ดังนี้

 • HSK 3 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับต้น
 • HSK 4 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับกลาง
 • HSK 5 และ HSK 6 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับสูง

โดยใบประกาศผลคะแนนสอบ จะแสดงข้อมูลรวมด้วยกัน

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)

กำหนดวันสอบ HSK (Paper based test สอบที่สนามสอบ)
การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้
 • ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ

 • ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

 • ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ

 • ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ

 • ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ

 • ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป


การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 • HSK 3 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับต้น

 • HSK 4 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับกลาง

 • HSK 5 และ HSK 6 ต้องสอบร่วมกับ HSKK ระดับสูง


ตารางเปรียบเทียบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK+HSKK
HSK (สอบข้อเขียน)
HSKK (สอบพูด)
ระดับ 6
ระดับสูง
ระดับ 5
ระดับสูง
ระดับ 4
ระดับกลาง
ระดับ 3
ระดับต้น
ระดับ 2
-
ระดับ 1
-


ประโยชน์ของการสอบ HSK
 • เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
 • เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
 • เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
 • เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง

เนื้อหาการสอบ HSK ของแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
20 ข้อ
ประมาณ 15 นาที
2. อ่านเข้าใจ
20 ข้อ
15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
5 นาที
รวม
40 ข้อ
ประมาณ 35 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
35 ข้อ
ประมาณ 25 นาที
2. อ่านเข้าใจ
25 ข้อ
20 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
5 นาที
รวม
60 ข้อ
ประมาณ 50 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 55 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
40 ข้อ
ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ
30 ข้อ
25 นาที
3. การเขียน
10 ข้อ
15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
80 ข้อ
ประมาณ 85 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
45 ข้อ
ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ
40 ข้อ
35 นาที
3. การเขียน
15 ข้อ
25 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
100 ข้อ
ประมาณ 100 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
45 ข้อ
ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ
45 ข้อ
45 นาที
3. การเขียน
10 ข้อ
40 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
100 ข้อ
ประมาณ 120 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ
50 ข้อ
ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ
50 ข้อ
45 นาที
3. การเขียน
1 ข้อ
45 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ
10 นาที
รวม
101 ข้อ
ประมาณ 135 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบเอกสารการสมัครสอบ
 • บัตรประชาชน

 • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ไฟล์ JPEG เท่านั้น

 • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า
  (รูปตัวอย่าง) * ส่งเป็นไฟล์ Jpeg เท่านั้น *
  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า
  รูปถ่ายนี้จะใช้ออกใบประกาศคะแนนสอบ

 • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร HSK


ค่าสมัครสอบ
ระดับ HSK+KSKK
ค่าสอบรวมค่าส่งผลสอบ
HSK 1
610 บาท
HSK 2
810 บาท
HSK 3+HSKK ระดับต้น
1,560 บาท
HSK 4+HSKK ระดับกลาง
2,060 บาท
HSK 5+HSKK ระดับสูง
2,560 บาท
HSK 6+HSKK ระดับสูง
3,060 บาท

*หมายเหตุ
1. ทางประเทศจีนมีการปรับราคาค่าสอบ ตั้งแต่รอบสอบมีนาคม 2567 เป็นต้นไป
2. ค่าสอบรวมค่าส่งผลสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้ว จะได้รับใบประกาศคะแนนสอบประมาณ 45-60 วันหลังจากวันสอบ ไม่สามารถเร่งวันจัดส่งให้เร็วขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการจัดส่งจากประเทศจีนมายังศูนย์สอบที่ไทย


กำหนดการสอบ HSK และ HSKK ประจำปี 2567
ตารางสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระบบข้อเขียน ประจำปี พ.ศ. 2567(HSK+HSKK)


เวลาสอบ
รอบเช้า
ระดับ HSK+KSKK
เวลาสอบ
HSK 2
9.00-9.50 น.
HSK 4
9.00-10.45 น.
HSK 6
9.00-11.20 น.
HSKK ระดับกลาง
11.00-11.23 น.

รอบบ่าย
ระดับ HSK+KSKK
เวลาสอบ
HSK 1
13.30-14.10 น.
HSK 3
13.30-15.00 น.
HSK 5
13.30-15.35 น.
HSKK ระดับต้น
15.30-16.20 น.
HSKK ระดับสูง
16.30-17.35 น.


กำหนดวันสอบ HSK 1-6 ประจำปี 2567 Paper based test

ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 | ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 11:00น.(ปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.