location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลาง YCT การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลาง YCT

กำหนดวันสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) (ปิดรับสมัครแล้ว กรุณาสมัครในรอบถัดไป)
หลักสูตร 2024-01-05 11:47:39 13178

YCT คือ อะไร

YCT  หรือ Youth Chinese Test คือ การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่อายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ โดยวัดความสามารถทางด้านการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและใช้ในการเรียน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสอบ YCT แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ YCT ระดับ 1 - YCT ระดับ 4

วันสอบ YCT การสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่อายุไม่เกิน 15 ปี
เนื้อหาการสอบแต่ละระดับ

YCT ระดับ 1

สำหรับผู้ที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆได้ และมีความสามารถในการเรียนภาษาจีนต่อ โดยเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 80 คำ

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
การฟัง
20 ข้อ
ประมาณ 10 นาที
เขียนคำตอบการฟังลงในกระดาษคำตอบ
3 นาที
การอ่าน
15 ข้อ
17 นาที
รวม
35 ข้อ
ประมาณ 30 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 35 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มรวม 200 คะแนน ต้องสอบได้ 120 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบYCT ระดับ 2

สำหรับผู้ที่เข้าใจคำศัพท์หรือมีทักษะติดต่อสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับพื้นฐาน โดยเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
การฟัง
20 ข้อ
ประมาณ 15 นาที
เขียนคำตอบการฟังลงในกระดาษคำตอบ
3 นาที
การอ่าน
20 ข้อ
27 นาที
รวม
40 ข้อ
ประมาณ 45 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 50 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มรวม 200 คะแนน ต้องสอบได้ 120 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบYCT ระดับ 3

สำหรับผู้ที่ติดต่อสื่อสารภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
การฟัง
35 ข้อ
ประมาณ 20 นาที
เขียนคำตอบการฟังลงในกระดาษคำตอบ
5 นาที
การอ่าน
25 ข้อ
30 นาที
รวม
60 ข้อ
ประมาณ 55 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 60 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มรวม 200 คะแนน ต้องสอบได้ 120 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบYCT ระดับ 4

สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันเพื่อการเรียนต่อและการท่องเที่ยวในประเทศจีน โดยเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ

เนื้อหาข้อสอบ
จำนวนข้อสอบ
เวลาสอบ (นาที)
การฟัง
40 ข้อ
ประมาณ 30 นาที
เขียนคำตอบการฟังลงในกระดาษคำตอบ
5 นาที
การอ่าน
30 ข้อ
30 นาที
การเขียน
10 ข้อ
15 นาที
รวม
80 ข้อ
ประมาณ 80 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 85 นาที

หมายเหตุ : คะแนนเต็มรวม 300 คะแนน ต้องสอบได้ 180 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


เอกสารการสมัครสอบ
  • บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (passport)

  • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ไฟล์ JPEG เท่านั้น

  • รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า
    (รูปตัวอย่าง) * ส่งเป็นไฟล์ Jpeg เท่านั้น *
    รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงพื้นหลังสีขาวหรือฟ้า

  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ YCT


ค่าสอบ YCT รวมค่าจัดส่งผลสอบ

ค่าสมัครสอบ
ระดับสอบ
ค่าสอบรวมค่าจัดส่งผลสอบ
YCT ระดับ 1
170 บาท
YCT ระดับ 2
280 บาท
YCT ระดับ 3
380 บาท
YCT ระดับ 4
480 บาท

หมายเหตุ :
1. ทางประเทศจีนมีการปรับราคาค่าสอบ ตั้งแต่รอบสอบมีนาคม 2567 เป็นต้นไป
2. ค่าสอบรวมค่าส่งผลสอบทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้ว จะได้รับใบประกาศคะแนนสอบประมาณ 45-60 วันหลังจากวันสอบ ไม่สามารถเร่งวันจัดส่งให้เร็วขึ้นได้ เนื่องจากเป็นการจัดส่งจากประเทศจีนมายังศูนย์สอบที่ไทย


เวลาสอบ
ระดับ
เวลาสอบ
YCT ระดับ 1
9:00 - 9:35 น.
YCT ระดับ 2
9:00 - 9:50 น.
YCT ระดับ 3
9:00 - 10:00 น.
YCT ระดับ 4
9:00 - 10:25 น.

เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.