location BLCA
ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ
Call Center (24hr.)
+66 81 446 9894
สมัครสอบ HSK ในเขตกรุงเทพฯ
สมัครสอบ HSK+HSKK
ณ สนามสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2567 เวลา 11:00น. เป็นต้นไป (ปิดรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน)

หมายเหตุ : เปิดรับสมัครสอบระดับ HSK 1-6
*สนามสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)


กำหนดวันสอบ HSK ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567 (Paper based test สอบที่สนามสอบ)


QRCODE สำหรับสมัคร HSK (Paper based test)
รอบสอบ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567

สนามสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ


HSK 1
คลิก สมัครสอบ HSK 1
HSK 2
คลิก สมัครสอบ HSK 2
HSK 3 + HSKK初级
คลิก สมัครสอบ HSK 3 + HSKK初级
HSK 4 + HSKK中级
คลิก สมัครสอบ HSK 4 + HSKK中级
HSK 5 + HSKK高级
คลิก สมัครสอบ HSK 5 + HSKK高级
HSK 6 + HSKK高级
คลิก สมัครสอบ HSK 6 + HSKK高级
เกี่ยวกับสถาบัน

Bangkok Language and Culture Academy | BLCA | สถาบันภาษาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ดำเนินภาระกิจในการพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนต่อเนื่อง

Openchat : Blca Bangkok

ติดต่อเรา

ซอยสาทร 13 เขตสาทร กรุงเทพฯ

[email protected]

+66 81 446 9894Social Contact

©2024 Bangkok Language And Culture Academy (BLCA). All Rights Reserved.